top of page

Omstilling & outplacement
støtte til overtallige og ledere

Våre tjenester

vekt ikon

Juridisk bistand

Våre partner gir dere juridisk rådgivning. Arbeidstakere har sterke rettigheter ved omstilling/ nedbemanning. Arbeidsmiljøloven stiller strenge krav til bedrifter når det gjelder oppsigelses-beslutnin, saksbehandling og utvelgelsen av ansatte. Dere får hjelp til å komme trygt gjennom prosessen.

3. NETVERK

Omstilling
Vi bistår i veiledning, planlegging og gjennomføringen. Enten det gjelder omorganisering, interne endringer eller outplacement. Vår prosess ivaretar deres Employer brand og bidrar til ro. For oss er det viktig å bidra til omstilling med tanke på fremtidige mål.

outplacement-3_edited_edited

Outplacement

Vi tilbyr et bredt spekter av både bedriftsinterne og skreddersydde kurs/ workshop.
Gjennom ADDIE modellen sys temaene til kundens uttrykte behov, ønsker og opplevd mestring innen de gitte temaene.

Kun 47% av norske ansatte svarer at de blir involvert
i endringsprosesser på arbeidsplassen.

I følge en undersøkelse om arbeidsmiljø og omstilling (Grimsmo og Hilsen 2000) viste at hver fjerde norske arbeidstaker (26 %) måtte markedsføre seg selv i jobben for å få de oppgavene og prosjektene de ønsket. Omtrent hver tredje arbeidstaker (32 %) fortalte at de i nær fremtid måtte tilleggs- eller etterutdanne seg for å holde tritt med jobben. 

Gjennomsnittlig er det et prekært kompetansebehov på 12% for norsk arbeidsliv. Mens 53% av norske bedrifter har i noen grad et kompetansebehov. Dette resulterer i både tap av kunder og markedsandeler, skrinlagt eller utsatt utvidelse av virksomheten.   

Vår omstillingsprosess

Planleggingsfase

Vi bistår dere med å dokumentere omfanget av omstillingen, og eventuelle kostnadsbesparende tiltak. Her legges grunnlaget for videre samtaler med de tillitsvalgte og ansatte forøvrig. Dette bidrar til å sikre god kommunikasjon og aksept for den videre prosessen. I drøftelsene med de tillitsvalgte og ledelsen besluttes behovet for permitteringer eller nedbemanninger, samt hvordan organisasjonen skal se ut etter omstillingen. I samråd med ledelsen fastsettes utvelgelseskriterier og krets som skal gjelde.

Beslutningsfase

Etter at behovet for nedbemanning er drøftet med de tillitsvalgte, bistår vi ledelsen med å lage en skisse for hvordan organisasjonen skal se ut etter nedbemanningen. Dersom ansatte må sies opp, hjelper vi med valg av utvelgelseskrets og kriterier. Det vil si hvilke avdelinger som blir berørt og hvordan fastsette utvelgelses-kriteriene. Det vanlige er å se på ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. 

Gjennomføringsfase
Vi er i kontakt med både dere og kandidaten for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet utvikler seg. Dere kan være trygge på at alle fasene av prosessen er konfidensiell. Vi er opptatt av kundetilfredshet.


Vurdering av prosessen

Vi er i kontakt med både dere og kandidaten for å sjekke hvordan ansettelsesforholdet utvikler seg. Dere kan være trygge på at alle fasene av prosessen er konfidensiell.

Våre partnere i omstilling & outplacement

at ease

Spesialist på trivsel og overskudd, i rause og inkluderende miljøer.

Individuell karriererådgivning
til berørte ansatte

En god omstillingsprosess er avgjørende for å bevare bedriftens omdømme. Outplacementprosessen kan ha innvirkning på fremtidig evne til å tiltrekke nye talenter. Dette er spesielt viktig for å styrke engasjementet hos de gjenværende ansatte.

 

Med å engasjere en samarbeidspartner vil du som leder kunne fokusere på en riktig og rettferdig gjennomføring, samtidig som bedriften opprettholder lønnsomhet og produktivitet. På denne måten blir bedriftens identitet og omdømme ivaretatt i takt med endringer i markedet. 

Outplacement tjenester gis ansatt som blir overtallig, eller ved annen avtale mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Valg av disse tjenestene styrker arbeidsgiverens omdømme og gjenværende ansatte til ikke ha fall i produksjon.

Vi skreddersyr og gir individuell tilpasning til alle kandidatene som vi bistår. Vårt mål er at over 85% av kandidatene går over i ny jobb eller karrierefremmende tiltak som følge av vårt program!

circle and arrows_edited

outplacement

statusanalyse, kartlegging av potensial
& målsetting

forberedelse av ledelsen
i kommunikasjon & samtaler

jobbsøkingstrategi & trening

oppfølging i prosessen &
tilgang til utvidet nettverk

ivaretagelse av ansatte
etter beslutning er tatt

Våre outplacementpakker

Våre outplacementpakker vil tilpasses hver kandidat sine behov for oppfølging innenfor gitt tidsramme, og resultat av kartlegging. Under ser du noen eksempler på pakker som vi tilbyr

våre kunder.

Unngå disse fallgruvene

Negative signaler til ansatte, samarbeidspartnere og kunder.

Følelsesladet og potensielt konfliktutløsende situasjon.

Tap av nøkkelmedarbeidere.

Fall i produktivitet.

bottom of page